Privacyreglement Collectief Natuurlijke Kraamzorg

Vanaf 25 mei 2018 geldt de  Algemene Verordening Gegevensbescherming en hebben wij een regelement opgesteld.

1. Toelichting op het Regelement

Het Collectief Natuurlijke Kraamzorg  mag de gegevens die je aan het Collectief Natuurlijke Kraamzorg verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft het Collectief Natuurlijke Kraamzorg de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door het Collectief Natuurlijke Kraamzorg worden verwerkt.
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien.
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Het Collectief Natuurlijke Kraamzorg vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft het Collectief Natuurlijke Kraamzorg in dit regelement een toelichting op hoe wij met jouw gegevens omgaan, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens het Collectief Natuurlijke Kraamzorg expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die het Collectief Natuurlijke Kraamzorg gebruikt en het doel van gebruik

Collectief Natuurlijke Kraamzorg verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van het Collectief Natuurlijke Kraamzorg of via het aanvraagformulier contact met ons opneemt. het Collectief Natuurlijke Kraamzorg verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijk staat, e-mailadres, gegevens betreft verzekeringsmaatschappij, polisnummer en jouw BSN-nummer.
Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met het collectief Natuurlijke Kraamzorg sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

het Collectief Natuurlijke Kraamzorg verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten het Collectief Natuurlijke Kraamzorg tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die het collectief Natuurlijke Kraamzorg met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

het Collectief Natuurlijke Kraamzorg verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet; dit houdt, onder meer, in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit regelement,

 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door leden van het Collectief Natuurlijke Kraamzorg worden ingezien, tenzij in dit Regelement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door de leden van het Collectief Natuurlijke Kraamzorg beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor alle apparaten waarop gegevens verwerkt worden.
 • het hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan het collectief Natuurlijke Kraamzorg verstrekte persoonsgegevens;
 • het niet langer bewaren van jouw gegevens langer dan noodzakelijk is.

5. Jouw rechten als betrokkene:

 • recht op informatie; het recht om te weten of welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie en verwijdering. Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email aan de betreffende kraamverzorgster van het Collectief Natuurlijke Kraamzorg melden.
Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van één van de leden van het Collectief Natuurlijke Kraamzorg. Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met het Collectief Natuurlijke Kraamzorg opnemen en probeert het Collectief Natuurlijke Kraamzorg er samen met jou uit te komen.

Privacyreglement Collectief Natuurlijke Kraamzorg versie aug. 2018